• Beursstraat 34, 7551 HV Hengelo
  • 074 - 256 66 99 (zondag 18.00 - 22.00 uur)
  • info@omroeplogos.nl
  • KVK-nummer: 41029584

ANBI

Schenkt u wel eens aan een goed doel?
Dan mag u deze schenking aftrekken van de Belastingdienst als u deze doet aan een organisatie die is aangemerkt als een ‘algemeen nut beogende instelling (ANBI)’. De overheid heeft bepaald dat per 2014 de verstrekking van informatie door goede doelen via internet aan wettelijke voorwaarden moet voldoen voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Vanuit het algemeen publieke belang wordt transparantie geëist van een organisatie met zo’n ANBI-status. Hieronder treft u de voorgeschreven informatie aan. Mocht u meer willen weten over de Stichting Omroep LOGOS, dan kunt u hiervoorcontact met ons opnemen.De Stichting Omroep LOGOS is aangemerkt als een ANBI. Ingevolge de ANBI-voorwaarden die per 1 januari 2014 gelden, vermelden we de volgende gegevens.

Naam : Stichting Bevordering Christelijke Lokale Omroep LOGOS, opgericht op 16 april 1987
Fiscaal nummer :008310348
Contactgegevens:
Gebruiksnaam : Stichting Omroep LOGOS
Postadres : Langelermaatweg 244, 7553 JK Hengelo Ov
Telefoon studio : 074-25 66 99 (zondag 18.00 -22.00uur)
Emailadres : info@omroeplogos.nl
Internetadres : www.omroeplogos.nl
Facebook : www.facebook.com/pages/Omroep-LOGOS/398111543621248
Twitter : www.twitter.com/omroeplogos
Secretariaat : secretaris@omroeplogos.nl

Bestuurssamenstelling (per 1 januari 2014)
Voorzitter : vacant
Secretaris : Jan Hiemstra
Penningmeester : Frits Schipper
Algemeen lid : Jan Hiemstra
Innovatie : Marc Bor
Innovatie : Gido Nijenhuis
Adviseur : vacant
Vrienden van LOGOS: André Reinink

Beloningsplan:
Dit is niet van toepassing, er vindt geen financiële vergoeding van bestuursleden of medewerkers plaats, aangezien allen als vrijwilliger actief zijn.
Doelstelling:
De stichting heeft als doel binnen het uitzendgebied van Radio Hengelo TV en zo nodig via andere moderne media op een representatieve wijze invulling te geven aan informatieve, culturele en educatieve programma’s, waarmee de gehele Hengelose samenleving positief gediend kan zijn. Deze invulling vindt plaats in overeenstemming met de voorschriften inzake de ICE-normen van het Commissariaat voor de Media en doet recht aan het gestelde in de statuten van Stichting Omroep LOGOS.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

  • het verzorgen van radio- en televisie-uitzendingen, genormeerd aan de grondslag van de stichting en voorts al hetgeen hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn
  • gebruik te maken van de lokaal aanwezige communicatiemiddelen voor het uitzenden van radio- en/of televisieprogramma’s via kabel, ether of internet

Statuten:
Zie Statuten

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Zie: Jaarverslag

Financiële verantwoording:
Zie: Jaarverslag, pagina 8 en 9